Algemene voorwaarden

 

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.2 Gebruiker: Nagelstylist Annick, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
1.3 Klant: de wederpartij van gebruiker;
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk);

 

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een klant voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de klant) van het aanbod (van de gebruiker). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling, telefonisch, via e-mail, via social media of een online afsprakensysteem;
2.4 De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als de gebruiker ambulant werkt;
2.5 Bij een op afstand, of buiten de salon gesloten overeenkomst, is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing;
2.6 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.7 Eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door gebruiker schriftelijk zijn aanvaard;
2.8 Gebruiker heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, volgens de geldende wet- en regelgeving en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Gebruiker zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst;
3.2 Gebruiker licht de klant in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Gebruiker vraagt de klant naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren;
3.3 De klant heeft de plicht aan gebruiker alle gevraagde gegevens te verstrekken waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt;
3.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen;
3.5 De locatie van de uitvoering van de overeenkomst is de nagelsalon van de gebruiker;
3.6 Gebruiker kan besluiten de locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst in overleg te bepalen. Het is gebruiker toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de klant bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt;

 

4. Annulering of wijziging door klant

4.1 Annulering of wijziging van de overeenkomst door de klant dient te geschieden per e-mail via annick@nagelstylistannick.nl, of per telefoon of whatsapp-bericht via 06-53549593;
4.2 Indien klant de overeenkomst annuleert of wijzigt is de klant gehouden volgens de onderstaande regeling een bepaald percentage van de prijs van de behandeling (inclusief BTW) als annuleringskosten aan gebruiker te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
– Bij annulering tot 24 uur voor aanvang uitvoering overeenkomst 0%;
– Bij annulering tot 4 uur voor aanvang uitvoering overeenkomst 50%;
– Bij annulering minder dan 4 uur voor aanvang uitvoering overeenkomst 100%;
4.3 Indien een uurtarief of dag(deel)tarief is overeengekomen, bepaalt de gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs geldt in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst;

 

5. Annulering door Nagelstylist Annick

5.1 Gebruiker behoudt zich het recht voor afspraken voor behandelingen te annuleren. Daaraan kunnen door de klant geen rechten worden ontleend;
5.2 Gebruiker behoudt zich het recht voor om behandelingen te wijzigen of niet meer uit te voeren. Bij het wijzigen of niet meer uitvoeren van behandelingen rust op gebruiker, ongeacht de reden, geen andere verplichting dan het uitvoeren van een andere behandeling;

 

6. Aanbiedingen en offertes

6.1 Alle door gebruiker gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven;
6.2 Gebruiker is slechts aan schriftelijke aanbiedingen en offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij eveneens schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven;
6.3 De prijzen in aanbiedingen, offertes op prijslijsten en anderszins zijn in Euro inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
6.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
6.5 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten;

 

7. Prijs

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen;
7.2 De prijs is inclusief BTW. Eventuele reis- en verblijfkosten van gebruiker zijn niet bij de prijs inbegrepen;
7.3 Gebruiker is ook indien gebruiker met de klant een vaste prijs is overeengekomen gerechtigd jaarlijks de prijzen te verhogen op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld en gepubliceerd. Daarnaast is gebruiker gerechtigd (al dan niet tegelijkertijd met de jaarlijkse verhoging dan wel tussentijds) de geldende prijzen en tarieven aan te passen;
7.4 Klant is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Klant is niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Indien gebruiker schade lijdt ten gevolge van het opzeggen van de overeenkomst door de klant, is de klant gehouden deze schade te vergoeden;
7.5 Gebruiker zal de klant, waarmee een overeenkomst is gesloten, het voornemen tot verhoging van de prijs uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de verhoging kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;
7.6 Indien klant de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van de prijs niet wenst te aanvaarden, is klant gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden;

 

8. Betaling

8.1 Betalingen aan de gebruiker dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de gebruiker aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen of betaling door een cadeaubon of tegoedbon van Nagelstylist Annick.
8.2 Bij een reeks behandelingen kan de gebruiker de klant verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
8.3 Indien klant in gebreke blijft in de (tijdige) nakoming van haar of zijn betalingsverplichting, is klant van rechtswege in verzuim. De kosten die de gebruiker maakt om de geldvordering te innen komen voor rekening van de klant. De berekening van de hoogte van de kosten die de gebruiker in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Gebruiker is tegenover de klant aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming die aan de gebruiker is toe te rekenen;
9.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals over te zake doende lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
9.3 Gebruiker is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn;
9.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon van gebruiker.
9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.
9.6 Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard dan ook;
9.7 Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald;
9.8 Bij de afwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de totale aansprakelijkheid van gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de uitgevoerde behandeling;
9.9 Klant is tegenover de gebruiker aansprakelijk voor door de gebruiker geleden schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt;
9.10 Klant vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan klant toerekenbaar zijn;

 

10. Klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden moet de klant per ommegaande doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na het ontdekken of het kunnen ontdekken daarvan schriftelijk, telefonisch dan wel elektronisch bij de gebruiker in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de klant. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
10.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn;
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9;

 

11. Overmacht

11.1 De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;
11.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

 

12. Geheimhouding

12.1 Gebruiker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die gebruiker in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de klant is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;

 

13. Geschillen

13.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;

 

14. Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de klant is Nederlands recht van toepassing;

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Nagelstylist Annick via annick@nagelstylistannick.nl.
© 2021-2022, Nagelstylist Annick, Catharinadaal 37, 6715 KA Ede, KvK 82856036.